Terra Nova (2011) Greek Subtitles


Centers on the Shannons, an ordinary family from 2149 when the planet is dying who are transported back 85 million years to prehistoric Earth where they join Terra Nova, a colony of humans with a second chance to build a civilization.

Release:

IMDB: 6.8

Genders: Sci-Fi, Mystery, Adventure

Countries: USA, Australia

Time: 46 min

Updated: 6 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
6 years ago
Framerate
23.976
Files
1
File Size
16.5KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Terra Nova S01E12 [2011] 720p WEB x264 [AC3 5.1]

Create By
trifilakis
Comment

Subtitle Preview

1
00:00:26,793 --> 00:00:29,301
Ëïýêáò. Åäþ åßóáé.

2
00:00:29,302 --> 00:00:32,140
¼ëá ðçãáßíïõí óýìöùíá
ìå ôï ðñüãñáììá.

3
00:00:32,744 --> 00:00:35,785
Ôá ìåôáëëåõôéêÜ ãåùôñýðáíá ìüëéò ðáñá-
ëÞöèçêáí. Öïñôþíïíôáé áõôÞ ôç óôéãìÞ.

4
00:00:35,786 --> 00:00:39,481
Êáëþò. Ôßðïôá äåí Ý÷åé
óçìáóßá ÷ùñßò áõôÜ.

5
00:00:41,919 --> 00:00:46,409
¹èåëá íá óå ñùôÞóù áðü ôüôå ðïõ
Loading...